проекти Еразъм

През 2014 г екипът на Травъл консултинг, в ролята си на консултант към сдружение “Клуб за спорт и приключения “Свободен елемент“, гр.Казанлък, подготви и подаде проект по образователна програма Еразъм+. Името на проекта е “Стимулиране развитието на устойчиви предприемачески дейности в сферата на алтернативния туризъм в планинските и погранични райони на България“. Проектът беше одобрен и финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм+, по договор за безвъзмездна помощ № 2014-1-BG01-KA102-000092. Освен, че подготви проектното предложение, екипът ни активно участва и в изпълнението на всички етапи на проекта.

Проектът включва подготовка и осъществяване на образователна мобилност за младежи от 15 до 19 г от България, включваща обучение и обмен на добри практики в страните Франция и Холандия.
Целите на проекта са младежите да усъвършенстват професионалните си умения в сферата на туризма, да се мотивират и обучат на предприемачество, да привнесат добрите практики за създаване на собствен бизнес от Франция и Холандия в България и по този начин да се даде нова насока на местното население за създаване на алтернативна икономика от малки устойчиви бизнеси.
Участници и бенефициенти са 60 младежи – учащи в 3 професионални гимназии в България:

1. СОУ “Васил Левски”, с.Черни Осъм,

2. ПГ по туризъм “Иван Марангозов”, гр.Априлци 

3. ПГ по селско стопанство и икономика “Христо Ботев”, Свиленград

Очаквани резултати са подобряване на уменията им за стартиране на собствен бизнес у младите хора в България, повишаване квалификацията и практическите им знания в областта на туризма и подобряване на чуждоезиковата им подготовка. Същевременно младежите ще създадат устойчиви междудържавни контакти със свои връстници, с представители на организации и асоциации в сферата на туризма, което ще им бъде от полза в бъдеще. В дългосрочен план проектът би съдействал за създаване на алтернативна икономика от малки предприемачи в сферата на алтернативния туризъм и за трайно намаляване на младежката безработица.